In de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maat-schappelijke partijen aan hetzelfde doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en een ecologisch gezond deltagebied met voldoende zoet water, nu en in de toekomst.

Regionale voorkeursstrategie

‘Met de Voorkeursstrategie hebben we gezamenlijk onze opgaven en ambities bepaald voor de ZWD. De focus is verlegd van visieontwikkeling naar realisatie. Op dit moment bereiden we de realisatie voor. Het Programma Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en de zoetwatermaatregelen zijn daar goede voorbeelden van. De oriëntatie op de opgaven voor de Oosterschelde en de Westerschelde bevindt zich in een stadium daarvoor. Recent heeft provincie Zeeland de samenwerking voor het ontwikkelen van het ruimtelijke beleid voor de Oosterschelde officieel bekrachtigd.’

Den Haag

‘Binnen het Gebiedsoverleg zorgen we voor de bestuurlijke afstemming en kijken we actief naar onze voortgang en kwaliteit van de samenwerking. En zorgen we voor een goede inbreng in de landelijke netwerken, richting Den Haag dus. Als ZWD staan we samen met minister Schultz Van Haegen aan de lat om de Voorkeursstrategie uit te kunnen voeren. Daar is immers geld voor nodig. Zo zullen in het najaar bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de vervolgstappen van het programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer en de alternatieve watervoorziening. Dat zijn belangrijke beslissingen voor ZWD.’

Leren en inspireren

‘Als Deltacommunity moeten we onszelf scherp houden en blijven kijken of we de dingen doen zoals we die hebben afgesproken. Daarvoor is het noodzakelijk elkaar te blijven ontmoeten en ons netwerk te onderhouden. Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van hun ZWD-projecten. Hierbij is het belangrijk dat we elkaar blijven inspireren en van elkaars goede én minder goede voorbeelden leren. Het ontwikkelde monitoringsysteem helpt ons hierbij. Ook levert het input op voor het Deltaprogramma 2017.’

Samenhang opgaven en ambities

‘ZWD is één van de meest complexe programma’s van alle deltaprogramma’s, dat moeten we niet onderschatten. We koppelen veel kansen aan de basisopgave van het Deltaprogramma. De Delta- Driehoek laat goed de koppeling zien van regionale ambities voor economie, natuur en ruimtelijke ontwikkeling en de nationale wateropgave: waterveiligheid en zoetwater. Juist deze ambities en het grote aantal projecten en partners maakt de ZWD een erg bijzonder en interessant programma.