Omgevingsmanager Harm Verbeek vertelt meer over de bouw van dit megaproject. ‘We zijn trots dat we een mooie droge, diepe bouwkuip hebben. Maar voordat in 2023 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen, hebben we nog genoeg werk te verzetten. Het binnenhoofd, dus het sluishoofd aan de kant van het Kanaal Gent-Terneuzen bereikt begin volgend jaar het diepste punt. De werkzaamheden lopen een paar maanden achter op het buitenhoofd. In de kolk, dus het middelste deel van de sluis waar de schepen liggen tijdens het schutten, bouwen we aan twee betonnen bodemroosters. Deze roosters en het gekoppelde nivelleerkanaal zijn nodig om het water in de sluiskolk omhoog of omlaag te brengen, afhankelijk van het waterpeil aan de andere kant van de sluis. Eind 2021 zinken we deze roosters af naar de bodem van de kolk.’

Primaire waterkering Nieuwe Sluis Terneuzen

Water keren

Tijdens de bouw houdt het project rekening met de vier hoofdfuncties van het sluizencomplex: het keren van hoog water, het afvoeren (spuien) van water, het laten passeren van scheepvaart en het laten passeren van wegverkeer. De Westerschelde staat in open verbinding met de Noordzee en dus is de Nieuwe Sluis Terneuzen straks ook een primaire kering. ‘De Middensluis is nu onderdeel van de primaire waterkering en die gaan we aan het einde van het project slopen. Dit kan natuurlijk niet zonder maatregelen te nemen voor de waterveiligheid. Daarom zijn we dit jaar al naast de Middensluis begonnen aan het eerste deel van de nieuwe kering. We bouwen dus achter de primaire kering een nieuwe kering. Deze bestaat uit een dijklichaam en uit de Nieuwe Sluis met haar frontmuur. Om de nieuwe kering gereed te maken, dempen we in het najaar van 2021 het tijdelijk doorvaartkanaal. Dan hebben we voldoende tijd voor de voorbelasting van de nieuwe dijk. Als de nieuwe kering gereed is, slopen we de Middensluis. Dit doen we in fases, waarbij de buitenmuur en -deuren zo lang mogelijk blijven staan.’

Nieuwe Sluis Terneuzen vanuit de lucht

Meer werk

Naast de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis zelf, is het project ook in de omgeving druk bezig met verschillende werkzaamheden. ‘We bouwen in de Buitenhaven West een dienstenhaven voor nautische dienstverleners die een plek moeten krijgen op het sluizencomplex. Ook zijn we aan de andere kant van de Buitenhaven bezig met het aanleggen van ligplaatsen in de waterkering voor de scheepvaart. Daarnaast hebben we een nieuwe kade gemaakt en zijn we bezig met de ligplaatsen aan de Goessekade. En ook aan de herinrichting van de Schependijk werken we volop. Zo ontstaat een mooi vernieuwd sluizencomplex dat klaar is voor de toekomst.’

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. De VNSC werkt hiervoor met een Agenda voor de Toekomst. Dit is een integrale aanpak die tegelijk de veerkracht van de natuur versterkt, ons beschermt tegen overstromingen en de havens toegankelijk houdt. De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is daar onderdeel van. Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen.