Binnen de Zuidwestelijke Delta werken we, in aanloop naar de herijking van het Deltaprogramma 2027, volop aan een Integrale Kennisagenda om de kennisvragen in het gebied samen te brengen. Arno Nolte, Kenniscoördinator Zuidwestelijke Delta: ‘De Integrale Kennisagenda van de Zuidwestelijke Delta heeft als doel dat kennis makkelijk te vinden is. Dat gebeurt, deels via internet en deels door mensen te verbinden. Een kenniscommunity is een vorm van zo’n verbinding. De Zuidwestelijke Delta juicht het daarom toe dat partijen elkaar opzoeken om gezamenlijk kennis te delen en kennisontwikkeling af te stemmen. Concreet willen we de Kennisagenda Suppleties voor Natuur opnemen in en (verder) ontsluiten via de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta.’

Cruciale kennis en ervaring bundelen

De Kenniscommunity Suppleties voor Natuur is op 20 november officieel gestart. De kenniscommunity bestaat uit Rijkswaterstaat Zee en Delta, Kenniscommunity Oosterschelde, Stichting Noordzee, Wageningen Marine Research, NIOZ, TU Delft en Deltares. Overkoepelend doel is om cruciale kennis en ervaring te bundelen voor (toekomstige) suppleties ten behoeve van natuur. De focus ligt op de Oosterschelde, maar deze kennis kan ook bijdragen aan het beheer van andere systemen. De Kenniscommunity richt zich op het verzamelen en delen van kennis en ervaring door monitoring, modellering, experimenten en samenwerking. De nadruk ligt op het afstemmen van kennisontwikkeling om problemen zoals zandhonger in de Oosterschelde aan te pakken.

Deelnemers bij de lancering van de Kenniscommunity Suppleties voor Natuur, vlnr: Lodewijk de Vet (Deltares), Cor Schipper (Rijkswaterstaat Zee en Delta), Jeroen Wijsman (Wageningen Marine Research), Petra Damsma (Stichting Noordzee), Bram van Prooijen (TU Delft), Jim van Belzen (NIOZ, WMR) en Leo Adriaanse (Kenniscommunity Oosterschelde).

Kennisagenda

Een belangrijk initiatief van de Kenniscommunity is het opstellen van een kennisagenda voor de periode 2024-2033. Deze agenda is bedoeld om samen kennisleemtes te identificeren en dient als gids voor de activiteiten van de deelnemende partijen. De kennisagenda richt zich op aanleg, ecologische effectiviteit, duurzaamheid, en maatschappelijke en economische aspecten van suppleties. Deze kennis geldt voor zowel de specifieke locaties als het ecosysteem als geheel. De Kenniscommunity streeft naar een duurzame aanpak, waarbij expertise en ervaring samenkomen voor een veerkrachtige toekomst van de natuurlijke omgeving.

Suppleties voor natuur zijn een van de bouwstenen voor een klimaatbestendige, vitale en ecologisch veerkrachtige delta. Het is waardevol dat de kennis daarvoor door de Kenniscommunity Suppleties voor Natuur geborgd is.
Arno Nolte Kenniscoördinator Zuidwestelijke Delta

Suppleties voor natuur

Suppleties voor natuur zijn maatregelen die in de Oosterschelde en op andere plekken al in uitvoering zijn. Arno: ‘Suppleties dragen onder andere bij aan het handelingsperspectief Rijke platen, slikken en schorren uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Dit soort suppleties kunnen daarnaast een bijdrage leveren aan waterveiligheid. Aan de andere kant moeten negatieve effecten op bestaand gebruik, zoals aquacultuur voorkomen worden. In het kader van de herijking van de Integrale Voorkeursstrategie kijkt het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta in de hink-stap-sprong vooruit tot 2030, 2050 en (voorbij) 2100. Suppleties voor natuur zijn daarin een van de bouwstenen voor een klimaatbestendige, vitale en ecologisch veerkrachtige delta. Die combineren en wegen we af met andere bouwstenen. Het is waardevol dat de kennis daarvoor door de Kenniscommunity Suppleties voor Natuur geborgd is.’

Wil je meer weten over de Kenniscommunity Suppleties voor Natuur? Neem dan contact op met een van de contactpersonen op de foto (via Arno Nolte kun je contactgegevens opvragen). Wil je meer weten over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta? Neem dan contact op met Arno Nolte via arno.nolte@deltares.nl of +31(0)88335 8430.