In eerste instantie ligt de focus op de Grevelingen, het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde. Het is niet alleen de bedoeling om kennis te borgen, maar vooral om kennis te delen. Leden van de community kunnen elkaar regelmatig ontmoeten om verder door te praten over de opzet van een onderzoek of de interpretatie van resultaten. In de kenniscommunity kan iedereen die zich bezig houdt met watersystemen met elkaar in gesprek gaan. Met het uiteindelijke doel om de manier waarop we met kennis omgaan naar een hoger plan te tillen en de wateren beter te kunnen beheren.

Halen en brengen

Kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven doen veel onderzoek en veel partijen hebben behoefte aan onderzoeksresultaten voor hun programma, project of opgave. Goed en bruikbaar onderzoek begint met de juiste vraag. Ook daar kan de kenniscommunity in helpen, door elkaar te ondersteunen in het formuleren van de vraagstelling. Op die manier zullen de resultaten voor zoveel mogelijk organisaties en vraagstukken toe te passen zijn.

Expertisesite

Naast de kenniscommunity zijn er andere initiatieven die de stroom aan onderzoek toegankelijk moeten maken. Zo bundelen en ontsluiten Deltares, MWR, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de HZ University of Applied Sciences hun kennis op de Delta Expertisesite. Wilt u iets weten over het beheer van watersystemen, dan is de kans groot dat u het op deze site vindt. Het is een perfecte plek voor overheden om hun kennis te borgen en tegelijkertijd het onderwijs en de praktijk te voeden. En daardoor een goede ondersteuner van de kenniscommunity.

Monitoring water en natuur

Ook is sinds kort de regiegroep monitoring onderzoek en kennis water en natuur Zuidwestelijke Delta actief. De afgelopen jaren is er minder budget beschikbaar geweest voor structurele monitoring. Daardoor vertonen meetreeksen gaten, ze zijn ook wat minder betrouwbaar. Dat maakt het lastig om beleid op deze gegevens te baseren. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat Zee en Delta namen daarom het initiatief om verschillende partijen bij elkaar te brengen, in eerste instantie om de monitoring efficiënter in te richten. Daarnaast is het de bedoeling om een gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen, met name om systeemkennis, onmisbaar voor goed beheer, te vergroten. Een groot aantal partijen, allemaal met een formele rol in de regio in water- en natuurbeheer, is aangesloten bij de regiegroep.

Systeemrapportage Grevelingen

Dit jaar is gestart met een systeemrapportage over de Grevelingen. Rijkswaterstaat coördineert. Alle partijen die data, informatie en kennis hebben over de Grevelingen leveren deze aan bij de kennisinstituten Deltares, NIOZ en WMR. Zij maken er samen met de toeleverende partijen een integrale rapportage van die zich richt zich op begrip en duiding, oorzaak en gevolg. Ook is het de bedoeling dat de rapportage digitaal wordt opgezet en zo ook up-to-date gehouden kan worden. De informatie die de partijen verzamelen, levert in ieder geval een bijdrage aan de planuitwerking voor het project Getij op de Grevelingen. Na de Grevelingen volgt een systeemrapportage Oosterschelde. Al deze informatie voedt de kenniscommunity en brengt ons verder.

Deltaplatform

Tenslotte speelt het Deltaplatform een rol. Dit samenwerkingsverband van verschillende hogescholen verbindt, samen met een groot aantal partners, eigenaren van complexe vraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Zo ontstaan nieuwe inzichten en kennis. En krijgt het onderwijs, waar de deltaprofessionals van morgen worden opgeleid, een nieuwe impuls.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kenniscommunity Zuidwestelijke Delta? Neem dan contact op met het secretariaat Zuidwestelijke Delta via secretariaat@zwdelta.nl.