‘Goede organisatie is voorwaarde voor succesvol samenwerken’

Wethouder Kees van Dis

Aan het woord: Kees van Dis, vertegenwoordiger gemeenten in Gebiedsoverleg

 

‘Het Gebiedsoverleg is ontstaan vanuit de stuurgroep Zuidwestelijke Delta. Hierin zaten Rijkswaterstaat, de drie provincies en de waterschappen. De gemeentes waren vertegenwoordigd in de Adviesgroep. Door de verdere planvorming nemen de belangen van de gemeentes steeds meer toe. De vertegenwoordiging in het Gebiedsoverleg past in die ontwikkeling.

 

Het idee is om via een flexibele schil gemeentes te laten aansluiten in het Gebiedsoverleg bij agendapunten die hun direct raken. Het portefeuillehoudersoverleg Water van de VZG hebben we een nieuwe impuls gegeven en benutten we als voorbereidend overleg. Naast de Zeeuwse gemeentes zijn nu ook de gemeentes die grenzen aan het Volkerak-Zoommeer en Goeree- Overflakkee aangesloten. Ook provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen schuiven aan. Samenwerken binnen ZWD houdt in dat je steeds dat grotere plaatje voor ogen moet houden. Geen enkel project is los te zien van de belangen van het Nationale Deltaprogramma en de Voorkeursstrategie ZWD: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water. Bij samenwerken hoort ook samenwerking met maatschappelijke partijen. Via de Adviesgroep nemen we hun belangen mee. Voorwaarde voor succes is dat we gezamenlijk alles goed organiseren.’