Het Europese project FRAMES zet in op meerlaagsveiligheid. Ruben Akkermans, projectleider FRAMES bij Provincie Zeeland, legt uit: ‘Laag één is het voorkomen van overstromingen. In Zeeland is dit prima geregeld en investeren we al jaren in goede dijken en kustversterking. Maar dit is niet voldoende. Het is ook nodig in kaart te brengen wat er gebeurt als (een deel) van Zeeland wel overstroomt. En hoe je ons gebied daar het beste op kunt inrichten, zodat de schade en slachtoffers beperkt blijven (laag twee). En waar moeten mensen heen als het nodig is te evacueren (laag drie)? Het project FRAMES geeft hier antwoord op.’

Een vitale infrastructuur

De gemeente Reimerswaal is vanwege haar ligging een mogelijk kwetsbaar gebied voor overstromingen. Een van de redenen om dit gebied verder te onderzoeken op vitale infrastructuur. Ruben: ‘Hier komen diverse infrastructuren bij elkaar. Denk aan de treinverbinding, de snelweg A58, gas- en waterleidingen, maar ook elektriciteitsnetwerken. Overstroomt het gebied, dan loopt het snel onder water. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de inwoners van Reimerswaal, maar ook voor het gebied ten westen van Reimerswaal. Welke gevolgen dat precies zijn was tot voor kort niet duidelijk. Met de financiële bijdrage vanuit het project is in opdracht van Provincie Zeeland onderzocht welke impact een overstroming heeft op dit specifieke gebied. De kwetsbare punten in de infrastructuur en diverse overstromingsscenario’s zijn inmiddels in kaart gebracht. De volgende stap is kosteneffectieve oplossingen bedenken om het gebied beter voor te bereiden op een eventuele overstroming.’

Evacueren naar het Sloegebied

‘De verwachting is dat het laaggelegen gebied ten oosten van het Kanaal door Walcheren sneller en dieper overstroomt dan de rest van Zeeland,’ vertelt Ruben. ‘Een snelle evacuatie is dan nodig om inwoners in veiligheid te brengen. Het project FRAMES onderzoekt de mogelijkheden om inwoners te evacueren naar het boven NAP gelegen Sloegebied. Is het mogelijk om hier een zogeheten shelterlocatie van te maken? Momenteel loopt het onderzoek en worden bedrijven in het Sloegebied gevraagd in hoeverre zij bereid zijn hieraan mee te werken. Daarbij bekijken de onderzoekers ook de opvangmogelijkheden en voorzieningen die nodig zijn om inwoners hier veilig op te vangen. Ook bevragen zij de inwoners naar hun zelfredzaamheid en de evacuatiebereidheid. Als laatste brengt het project evacuatieroutes in kaart en stellen zij een evacuatieplan op.’

Klimaatbestendigheid van elektriciteitsnetwerken

In deze pilot van het project staat de klimaatbestendigheid van de elektriciteitsnetwerken in Zeeland centraal. Welke effecten hebben een dijkdoorbraak of hevige regenval op deze vitale netwerken? Want valt de stroom in (een deel van) Zeeland uit, dan heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid. En hoelang duurt het voordat de gevolgen van de overstroming hersteld zijn? Ruben vertelt: ‘Uit het onderzoek bleek dat het elektriciteitsnetwerk extreme neerslag goed aankan. Een dijkdoorbraak heeft echter wel gevolgen. Gelukkig hebben netbeheerders voor Zeeland redundantie (omleidingen) ingebouwd. Zo komt maar een beperkt deel van Zeeland zonder stroom te zitten bij een overstroming. Aan netbeheerders en de Provincie Zeeland nu de taak te gaan kijken hoe we het netwerk nog klimaatrobuuster kunnen maken.’

Kennis delen en samenwerken

‘Binnen FRAMES werken we nauw samen met elf partners, waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders uit Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Samen delen we onze opgedane kennis uit alle pilots en brengen we een eindrapport uit met adviezen voor het beleid, licht Ruben toe. ‘Het is erg interessant om samen met andere landen aan deze problematiek te werken. Ook kregen we niet eerder een inkijkje in de elektriciteitsnetwerken van netbeheerders in Zeeland. Zij zien gelukkig ook het belang van dit onderzoek in. Daarom is deze samenwerking uniek.’

 

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Interreg-fonds North Sea Region.

 

Meer weten? https://northsearegion.eu/frames