Verschillende organisaties zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, WNF, Stichting ARK en Staatsbosbeheer praatten de commissieleden bij en namen hen mee het veld in. De Commissie sprak na afloop zijn waardering uit voor de initiatieven en ideeën die de verschillende partners naar voren brachten.

Veermansplaat

Het intensieve programma startte op de Brouwersdam, waar de onderwaternatuur in de Grevelingen aan bod kwam. Het veldbezoek illustreerde de interessante presentaties over de knelpunten van het Grevelingenmeer, consequenties voor natuur en waterkwaliteit en mogelijke oplossingen. Tussen zeehonden en kwallen werd per boot koers gezet naar het eilandje Veermansplaat. Een interessante plek, vol met orchideeën.

Vismigratie

In Stellendam stond vismigratie centraal, en dan met name het belang van integrale afstemming en de uitdagingen daarin. Zo was er aandacht voor de visvrije zone rond de beoogde kier van het Haringvliet en het gebiedsproces rond de Spuimonding. En de vismigratiekalender werd gepresenteerd. Deze laat de trekbewegingen van diverse vissoorten zien.

Speelgoedsteur Stellendam - Rene Zoetemelk

Ondertekenen manifest

De Commissie was aan het eind van de middag getuige van het ondertekenen van het manifest “Haringvliet in een Stroomversnelling” door de partners van de Landschapstafel Haringvliet en maakte de feestelijke doop van de speeltuinsteur mee. Het manifest moet bijdragen aan het stimuleren van de biodiversiteit in het gebied en het beter bereikbaar en beleefbaar maken van het Haringvliet. De speelgoedsteur, een tien meter lang speeltoestel, symboliseert de trekvissen, die door het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen vanaf 2018 weer hun tocht tussen zoet en zout water kunnen maken. Het toestel is te vinden bij restaurant Zoet & Zout in Stellendam.

Oplossingen

Voorafgaand aan de veldbezoeken nam de Commissie uitgebreid de administratieve en financiële kant van LIFE IP door met de verantwoordelijken. De Commissie stimuleerde de projecten vooral aan de slag te gaan en bij vragen en onzekerheden direct contact op te nemen. Voor ieder probleem is een oplossing, aldus de Commissie.

Voor het programma LIFE IP Deltanatuur 2016-2022 is een totaal bedrag van € 17,4 miljoen beschikbaar. Het programma bestaat uit 41 projecten. Naast projecten die zijn gericht op generieke opgaven rond natuur in grote wateren, bevat het programma ook ruim 20 veldprojecten. Dit zijn projecten die werken aan herstel en verbetering van Deltanatuur in de grote wateren, waaronder de Zuidwestelijke Delta.