Zoet water van voldoende kwaliteit is de bron voor onze gezondheid, ons voedsel en onze economie. Het belangrijkste doel van de Delta-aanpak is dan ook het bereiken van voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Er is geen grote opgave meer in Nederland die door één overheid alleen aangepakt en opgelost kan worden. Daarom gingen op de conferentie zo’n 200 aanwezigen – waaronder vertegenwoordigers van waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, landbouworganisaties, kennisinstituten en overheden – met elkaar in gesprek over de kwaliteit van ons water.

Blijven samenwerken

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Cora van Nieuwenhuizen opende de bijeenkomst. Ze lichtte de behaalde resultaten toe sinds de ondertekening van de intentieverklaring tussen ministerie, betrokken overheden en maatschappelijke organisaties op 16 november 2016. Van Nieuwenhuizen gaf aan dat water geen grenzen kent en pleitte vooral voor het samen optrekken aan de hand van één integrale Delta-aanpak in plaats van allemaal losse akkoorden. Goede waterkwaliteit en veilig drinkwater garanderen staan hierbij voorop. Partijen weten elkaar te vinden, dat is ook te zien op een dag als vandaag, maar alleen door te blijven samenwerken kunnen we het einddoel behalen.

Grote wateren

Een van de subsessies ging over de grote wateren. Donné Slangen (directeur gebieden en projecten IenW) startte met een samenvatting van de verkenning en de stand van zaken in de besluitvorming. Daarna gingen Rik Janssen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Teo Wams (directeur Natuurmonumenten) en Piet Winterman (directeur Staatsbosbeheer) in op respectievelijk: samenwerking, ecologie versus economie en prioriteiten. De belangrijkste uitkomst van de sessie was dat alle deelnemers nut en noodzaak van de nu voorgestelde maatregelen inzien. Het maatschappelijk verdienmodel staat. Herstel van ecologische processen is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de (regionale) economie, waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatadaptatie. Regionale overheden en maatschappelijke organisaties willen samen aan de slag. Belangrijk is om te starten met projecten die tot de verbeelding spreken én beheerders bij de planuitwerking te betrekken. Het is nu een kwestie van afspraken maken en aan de slag!

Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Rik Janssen hield een pleidooi voor samenwerking. Samenwerking betaalt zich letterlijk en figuurlijk uit. Een mooi voorbeeld binnen de Zuidwestelijke Delta is de samenwerking rondom de grote wateren Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De kwaliteit van het water gaat achteruit en het is tijd om op te treden. Betrokken overheden dragen allemaal bij aan de opgave. ‘Het gaat niet alleen om de rol die je formeel hebt, maar ook de rol die je pakt,’ aldus Rik Janssen. Inmiddels hebben de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bekend gemaakt dat zij € 75 miljoen extra investeren om het Grevelingenmeer weer gezonder te maken. Met dat bedrag is de financiering van het doorlaatmiddel in de Brouwersdam rond. Partijen starten nu met de planuitwerking. De planning is om over een paar jaar te beginnen met de bouw van een doorlaat.