Adviesgroepleden Hendrik Jan Ten Cate en Wim van der Linde aan het woord

‘Door met elkaar in gesprek te blijven zijn gezamenlijk gedragen oplossingen mogelijk’

De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen van diverse sectoren, zoals de natuur-, milieu-, scheepvaart-, recreatie- en de landbouwsector. De Adviesgroep adviseert het Gebiedsoverleg. We vroegen twee leden wat zij vanuit hun organisatie en achtergrond belangrijk vinden voor de Zuidwestelijke Delta. Voor welke uitdagingen staan zij? Wat is het belang van samenwerking? En hoe kijken zij aan tegen de rol van de Adviesgroep? 

 

Tholen bewatering landbouwperceel

‘Het wordt hoog tijd voor een besluit over het Grevelingen en Volkerak-Zoommeer’

Hendrik Jan Ten Cate, Portefeuillehouder Water regio Zeeland voor ZLTO en Adviesgroeplid

 

‘Een stabiele en goede zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta is voor ons als landbouwsector erg belangrijk. Voor de zoetwatervoorziening zijn de landbouwgebieden gelegen rond het nu zoete Volkerak-Zoommeer afhankelijk van deze waterbron. Maar dit wordt bedreigd door plannen om deze te verzilten. Binnen de Adviesgroep werken we daarom nauw samen met andere partijen om te zoeken naar goede oplossingen. Wij zijn niet per definitie tegen een zout Volkerak-Zoommeer, maar dan moet er wel een goed alternatief komen voor de zoetwatervoorziening. Zolang de overheid geen keuzes maakt over deze plannen, kunnen we als ondernemers ook zelf geen maatregelen nemen. Dit geldt niet alleen voor de landbouwsector, maar voor alle partijen binnen de Zuidwestelijke Delta. Het wordt dus hoog tijd dat er knopen worden doorgehakt.’

 

Philipskercke binnenvaart

Ons belang is goed onderhouden vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen, met oog voor andere belangen’

Wim van der Linde, Secretaris Regiobestuur Zeeland voor Koninklijke BLN-Schuttevaer en Adviesgroeplid

 

‘Vanuit de binnenvaartsector spelen er vaak andere belangen dan bij bijvoorbeeld natuurorganisaties of overheden. Voor ons is het van belang dat de vaarwegen goed onderhouden blijven en dat de sluizen en bruggen niet (te) veel oponthoud geven door capaciteitsproblemen of stremmingen. Soms zijn er tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld bij natuurprojecten rondom vaarwegen of innovatie bij sluizen of bruggen. Maar we denken altijd constructief mee. Zo werkten wij mee aan het innovatieve zoet-zout scheidingssysteem in de Krammersluizen. Met onze suggesties wordt dit systeem nu zo aangelegd, dat de scheepvaart geen nadeel ondervindt en er juist baat bij heeft. Maar ook als beslissingen minder van invloed zijn op onze sector, zoals het wel of niet verzilten van bijvoorbeeld het Volkerak-Zoommeer denken wij mee. Het is goed dat je elkaar weet te vinden en samen om de tafel blijft zitten om elkaars standpunten en belangen goed te begrijpen. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor ieders situatie en kun je op zoek naar overeenstemming. Vanuit de Adviesgroep is het ook belangrijk een goede vinger aan de pols te houden en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het Gebiedsoverleg.’