De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater richt zich op het terugdringen van de emissies naar water van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen, de bescherming van grondwater als bron van drinkwater en de verbetering van de ecologische kwaliteit van de grote wateren.

Wat is de opgave van Rijkswaterstaat binnen de Delta-aanpak?

‘In Nederland werken alle overheden al jaren samen met de andere sectoren aan het bronnenbeleid. Het is belangrijk daar mee door te gaan, want dat blijft nodig. Hiernaast zijn we vooral erg blij met de aandacht voor de waterproblematiek in de grote wateren. Na de ramp van ’53 werken we volop aan waterveiligheid. De Deltawerken beschermen ons, maar hebben ook een keerzijde. Het is nodig de nadelige effecten op het ecologisch systeem aan te pakken. Hiervoor is een extra impuls nodig, maar dat kost wel geld. Met de Delta-aanpak staat ecologisch herstel van de grote wateren op de politieke agenda!’

Vanuit welke visie pakken jullie de opgave aan?

‘Als regio zijn we er al jaren van doordrongen dat een integrale aanpak nodig is. Dat zie je ook terug in de doelendriehoek van Zuidwestelijke Delta (ZWD). Veiligheid vormt de basis, maar ecologie en economie zijn minstens zo belangrijk. Onze grote wateren hebben uiteenlopende functies, daarom is het van groot belang de opgave vanuit een breder perspectief te bekijken. Als de Deltawateren  ecologisch weer goed functioneren, vergroten we de kwaliteit van onze leefomgeving. De scheepvaart, visserij, recreatie, de agrarische sector en de natuur profiteren daar ook van.’

Wat is de ambitie voor de waterkwaliteit in de Deltawateren?

‘Die is helder: na het succes van het Veerse Meer willen we ook de andere wateren aanpakken. In het Veerse Meer leverde de omslag van brak naar zout een spectaculaire verbetering van de waterkwaliteit op. Dat was een werkelijke systeemomslag, dus daarmee proven technology. En daar zijn we trots op! Een ander voorbeeld is de Flakkeese Spuisluis. Die gaat in februari 2017 weer water uitwisselen tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. We kunnen dus lokaal het verschil maken in het watersysteem en naast verversing zorgen voor een ecologische herinrichting.’

Wat betekent de Delta-aanpak voor samenwerking?

‘Binnen ZWD werken partijen al jaren samen vanuit een gezamenlijke ambitie. Met de Delta-aanpak is het commitment nog groter. We staan te trappelen om de Zuidwestelijke Delta te veranderen van een “manmade” naar een “naturalbased” delta met ecologisch goed functionerende wateren waar duurzaam gebruik mogelijk is. Daar is volop aandacht voor nodig, dus de Delta-aanpak is een enorme kans!’