Het POS heeft de minister van Infrastructuur en Milieu verzocht de Ontwerp-Rijksstructuurvisie aan te houden. De Ontwerpvisie is juridisch gezien niet aan een termijn gebonden en in de brief aan de Tweede Kamer eind november 2016 gaf de minister aan dat het toekomstperspectief hetzelfde blijft: getij in de Grevelingen en beperkt getij en zout water in het Volkerak-Zoommeer.

Handhaving Bestuursovereenkomst

De lopende Bestuursovereenkomst (BOK) wordt gehandhaafd. Wel heeft het POS de marktbenadering stilgezet. In 2017 lopen de onderzoeken en de monitoring in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer door. Het openstellen van de Flakkeese Spuisluis biedt bovendien een goede mogelijkheid de effecten op visserij, natuur en bodem te onderzoeken. Door het openstellen vindt aan de oostkant van het Grevelingenmeer instroom plaats met water uit de Oosterschelde.

Oogstdocument en getijdencentrale Brouwersdam

Het POS komt bij elkaar als er nieuwe ontwikkelingen zijn en het nodig is snel actie te ondernemen. De resultaten van het programma van de afgelopen twee jaar gaat het POS vastleggen in een zogenaamd oogstdocument. De Stuurgroep Getijdencentrale Brouwersdam zal nog aangeven of ze door willen gaan met de Getijdencentrale, als topwens van het Gebiedsoverleg.

MER en Natuureffectenstudie

Op verzoek van de Commissie m.e.r. heeft de programmaorganisatie de laatste jaren het milieueffectrapport laten aanvullen en actualiseren. Ook vond een studie naar de natuureffecten plaats. De publicaties staan op de website van de Commissie m.e.r.

Bekostiging en communicatie

Het geld dat het Rijk en de regio hebben toegezegd voor Grevelingen Volkerak-Zoommeer blijft tot nader order gereserveerd. Vanuit de programmabegroting voor 2017 kan het POS dit jaar monitoring, onderzoek en studie blijven voortzetten. Communicatie over de ontwikkelingen rond Grevelingen Volkerak-Zoommeer loopt via de kanalen van de Zuidwestelijke Delta: de website, de nieuwsbrief en twitter.