Dynamiek

De maatregelen van ‘Slim omgaan met zand’ brengen in het gebied tussen de boswachterij Westerschouwen en Nieuw-Haamstede dynamiek. Zo was het door de overeenkomst mogelijk om het strand bij de Brouwersdam aan te vullen met zand en is er een bijdrage geleverd aan het natuurherstel in het Natura 2000-gebied op de Kop van Schouwen-Duivenland.

Monitoring

Om de dynamiek in het gebied goed te volgen is er in 2014 een uitvoerig monitoringsprogramma opgesteld. Ieder jaar worden er vanuit dit programma metingen gedaan om de kustveiligheid, de winning van zoetwater voor de productie van drinkwater en de archeologische waarden in de Kop van Schouwen te behouden conform de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst.

Afspraken

Binnen de overeenkomst is onder andere afgesproken dat de winning van zoetwater in de Kop van Schouwen beschermd wordt tegen een waterstand die 1 keer in de 300 jaar op kan treden. Jaarlijks wordt gemonitord of het zandvolume in de duinen voldoende is om een dergelijke storm tegen te kunnen houden.

Extra zand aanvullen

Uit de metingen van 2018 blijkt dat op een aantal locaties in de duinen, met een gezamenlijke lengte van ongeveer 110 meter, extra zand moet worden aangevuld om de drinkwatervoorziening in het achtergelegen duingebied veilig te stellen. De kustveiligheid is niet in het geding.

Werkzaamheden in september 2019

Rijkswaterstaat Zee en Delta vult in september 2019 ongeveer 4800 m3 extra zand aan ter versterking van de duinen. Waterschap Scheldestromen regelt het zandtransport.

 

Wilt u meer informatie over “Slim omgaan met zand op Schouwen”? Kijk dan op de website van het project.