Een impuls voor het Volkerak-Zoommeer

Op donderdag 29 juni 2023 organiseren Waterpoort en het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta een tweede gebiedssessie om een nieuwe impuls te geven aan het Volkerak-Zoommeer. We gaan aan de slag met concrete projectvoorstellen. We nodigen je hiervoor van harte uit! De sessie vindt plaats bij Akkermans in De Heen en duurt van 13.00 tot 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. De bijeenkomst staat in het teken van het verder uitwerken van projecten die het Volkerak-Zoommeer een nieuwe impuls kunnen geven op korte termijn.  

Klimaatrobuuste toekomst

Het perspectief en daarmee uitgangspunt voor het Volkerak-Zoommeer is duidelijk: een zoet watersysteem. Zuidwestelijke Delta en Waterpoort ontwikkelen vanaf medio 2024 een langetermijnvisie voor een klimaatrobuuste toekomst van het gebied. Hoe gaan we om met zeespiegelstijging, kunnen we de waterkwaliteit verbeteren én ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft om te wonen en werken? Ondertussen hoeven we niet stil te zitten en gaan we aan de slag met ontwikkelingen die het gebied nu al kunnen versterken.

Kansrijke ontwikkelingen uitwerken

Op 29 juni zetten we de volgende stap om concrete projecten tot uitvoering te brengen. Tijdens de sessie zijn er korte presentaties over deze projecten en bespreken we de concept projectvoorstellen. Hierna gaan we in drie rondes een bijdrage leveren aan het verder uitwerken van de voorstellen.

We hopen je op 29 juni te ontmoeten!

Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land.

Programma

Het programma is als volgt:

13.00 uur: Inloop

13.30 uur: Welkom: terug- en vooruitkijken

13.40 uur: Kaders rondom het lange termijnperspectief 2050

Medio 2024 starten we met de herijking van het huidige langetermijnperspectief voor het gebied rond het Volkerak-Zoommeer. Het perspectief wordt opgebouwd vanuit top-down landelijke en Europese ontwikkelingen, die qua doelen vaststaan. We willen daarnaast ook dat er ruimte gaat komen vanuit bottom-up initiatieven en wensen uit de streek. Hoe beter we aan de start van dit project de wensen vanuit de streek benoemd hebben, hoe groter de kans dat ze een goede plek in het perspectief krijgen. Wouter Quist schetst voor ons het kader, waar mogelijk ruimte zit en vervolgens ook waar het (nu al) schuurt.

14.00 uur: Presentatie projecten

  • Ontwikkeling gastheerschap en recreatie door Laurens van Asten, Provincie Noord-Brabant

Voortbouwend op het gastheerschap van Waterpoort bekijken we hoe het extra vermarkten van de regio een boost kan geven aan de toeristische en economische aantrekkelijkheid van het gebied. Welke verhaallijnen horen hierbij? Welke stappen moeten gezet worden en hoe organiseren we dat?

  • Verbetering waterkwaliteit en blauwalg problematiek door Stijn Boeren, Avecom

Er zijn verschillende ideeën geopperd om blauwalgen uit het oppervlaktewater van het Volkerak-Zoommeer te verwijderen. Avecom werkt aan een techniek waarbij een bioreactor nutriënten verwijdert uit oppervlaktewater. Er wordt binnen dit project toegewerkt naar innovatieve oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren en gezocht naar testlocaties.

  • Natuurontwikkeling door Anke Dielissen, Stichting Ark

Dode bomen in het Volkerak-Zoommeer kunnen een bijdrage leveren aan de ecologische doelstellingen en de waterzuivering. Waar kunnen we een dergelijke proefproject starten?

  • Participatieve monitoring van verzilting in sloten door Edwin Arens, Waterschap Brabantse Delta

Grote delen van Zuidwest Nederland hebben te maken met verzilting. Deze ontwikkeling neemt naar verwachting alleen maar toe door het stijgen van de zeespiegel. Meetgegevens helpen om het probleem verder te agenderen en op zoek te gaan naar oplossingen. Vraag: is het doel een nulmeting te doen binnen dit project om de omvang vast te stellen of monitoring in hoeverre het toeneemt? Wat is de scope van het onderzoek?

  • Energieopwekking uit zoet en zout water door Michael van Oostrom, Red Stack

Er is bewezen techniek om energie te genereren op de grens van zoet en zout water. Kan deze techniek ook in het Volkerak-Zoommeer toegepast worden? Levert een dergelijke oplossing een substantiële bijdrage aan de energietransitie?

  • Project de Randerij door Annemieke Doomen en Patrick ’t Hart

Overal in het landschap hebben we harde overgangen van agrarisch gebied naar bos en water. Het project de Randerij ontwikkelt overgangsgebieden van natuur naar agarisch gebied en is op zoek naar locaties om het concept verder uit te breiden.

  • Projecten van Rijkswaterstaat door Wouter Quist, Rijkswaterstaat

Wouter Quist geeft een kort overzicht van de projecten die momenteel worden uitgevoerd binnen Rijkswaterstaat: de ontwikkeling van vispassages, de tesla klep, bron- en systeemonderzoek en de Krammersluizen.

14.35 uur: Pauze

14.45 uur: Wereldcafé: aan de slag met de projecten

Alle deelnemers worden bij drie projecten ingedeeld, waarbij per project 20 minuten de tijd is om dieper in te gaan op de hoofdvraag van de projectleider. Daarnaast wordt gevraagd welke bijdrage jij kunt leveren aan het project.

15.45 uur: Afsluiting en vervolg

16.00 uur: Netwerkborrel

Locatie

Akkermans
Heense Molenweg 23
4655 TB De Heen

Je kunt gratis parkeren bij Akkermans.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de gebiedssessie Volkerak-Zoommeer. Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.

Meer informatie

Via deze pagina vind je alle informatie over de gebiedssessie. Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.