Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Denk en praat mee over de toekomst van onze regio!

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De Gebiedsagenda kwam al aan bod tijdens de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei. Eind augustus en begin september organiseerden we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. 

De bijeenkomsten vonden fysiek plaats, waarbij we rekening hielden met de coronamaatregelen. We waren blij dat we fysiek bij elkaar konden komen, dat maakte het gesprek een stuk gemakkelijker. We wilden graag belangstellenden die, bijvoorbeeld wegens gezondheidsredenen, niet fysiek naar de bijeenkomsten konden komen ook in de gelegenheid stellen deel te nemen. Daarom streamden we de de plenaire gedeeltes van de bijeenkomsten online via deze pagina. 

Duurzame en klimaatbestendige toekomst

De kern van de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig aanpakken en waar zinvol met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging om samen een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied bespraken we het werkdocument en scherpten we het aan met input uit de gebieden.

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. De Gebiedsagenda geeft een doorkijk naar 2100 en 2050, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn, inspireert met handelingsperspectieven om samen die kwesties aan te pakken en daagt uit om daarbij over onze grenzen heen te kijken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

‘Natte’ gebiedsagenda

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is een ‘natte’ gebiedsagenda die zich richt op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en het watergebruik. De ‘natte’ gebiedsagenda’s krijgen in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s. Relevant voor de Zuidwestelijke Delta zijn de omgevingsagenda’s Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland) en Zuid (Brabant en Limburg). 

Wat zijn de volgende stappen?

Op donderdag 26 november 2020 stelde het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidwest de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vast. Inmiddels is de Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Een mijlpaal! En tegelijk een uitnodiging van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta om, met de Gebiedsagenda als inspiratie, samen verder te bouwen aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta.