Gebiedsagenda 2050

Luchtfoto Grevelingen - Brouwersdam

 

Laatste nieuws: bijeenkomsten Gebiedsagenda afgelast

Wegens de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij besloten de geplande bijeenkomsten over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 niet door te laten gaan. Wij beraden ons nu op de invulling van het participatietraject rond de Gebiedsagenda de komende periode. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is, zullen wij dit communiceren.

De wereld staat nooit stil. Steeds staan we voor nieuwe uitdagingen. Uitdagingen om een passend antwoord te vinden op bijvoorbeeld de klimaatverandering en om nog meer en beter samen te werken. Dat is in de kern ook de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: zoveel mogelijk de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging om een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren. Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta adviseerde eind 2019 om de Gebiedsagenda 2050 breed te bespreken. Daarom is het de bedoeling om dit document in zes bijeenkomsten verspreid door het gebied verder te bespreken en aan te scherpen. 

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda 2050 is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst. Het is een inspirerende agenda voor de toekomst, geeft een doorkijk naar 2100 en 2050 en brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

‘Natte’ gebiedsagenda

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is een ‘natte’ gebiedsagenda die zich richt op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en het watergebruik. De ‘natte’ gebiedsagenda’s krijgen in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s. Relevant voor de Zuidwestelijke Delta zijn de omgevingsagenda’s Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland) en Zuid (Brabant en Limburg).