Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Denk en praat mee over de toekomst van onze regio!

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De Gebiedsagenda kwam al aan bod tijdens de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei. Eind augustus en begin september organiseren we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. 

De bijeenkomsten vinden fysiek plaats, volgens de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Op de locaties is er voldoende ruimte om dit te waarborgen. We zijn blij dat we fysiek bij elkaar kunnen komen, dat maakt het gesprek een stuk gemakkelijker. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan organiseren we een online alternatief. We willen ook nu graag belangstellenden die, bijvoorbeeld wegens gezondheidsredenen, niet fysiek naar de bijeenkomsten kunnen komen ook in de gelegenheid stellen deel te nemen. We zullen daarom de plenaire gedeeltes van de bijeenkomsten online streamen via de informatiepagina’s van de bijeenkomsten over de Gebiedsagenda waar je nu bent.

Duurzame en klimaatbestendige toekomst

De kern van de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig aanpakken en waar zinvol met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging om samen een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied wordt het werkdocument verder besproken en aangescherpt met input uit de gebieden. Woon en werk je in de Zuidwestelijke Delta? Wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van onze regio? Kom dan naar een of meer bijeenkomsten!

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. De Gebiedsagenda geeft een doorkijk naar 2100 en 2050, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn, inspireert met handelingsperspectieven om samen die kwesties aan te pakken en daagt uit om daarbij over onze grenzen heen te kijken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

‘Natte’ gebiedsagenda

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is een ‘natte’ gebiedsagenda die zich richt op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en het watergebruik. De ‘natte’ gebiedsagenda’s krijgen in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s. Relevant voor de Zuidwestelijke Delta zijn de omgevingsagenda’s Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland) en Zuid (Brabant en Limburg). 

Wat zijn de volgende stappen?

Na de bijeenkomsten nemen we een besluit over hoe de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 wordt vastgesteld. Vervolgens kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Tevens denken we na over het verdere implementatieproces van de Gebiedsagenda, wie daarbij te betrekken en hoe dat georganiseerd gaat worden. Hiervoor vragen we ook input op de gebiedsbijeenkomsten.