Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2022

De ambitie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de meest klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Dat betekent werk aan de winkel! We nodigen je van harte uit voor onze jaarlijkse werkconferentie op 30 juni in Bergen op Zoom, in poppodium Gebouw-T. De dag zal volop in het teken staan van elkaar ontmoeten en vooral: samen aan de slag. Het programma duurt van 10.30 – 16.30 uur en bestaat uit een plenair deel en workshops. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan snel! Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 24 juni.

Veel partijen werken al met veel energie aan pilots en projecten in de Zuidwestelijke Delta. Tegelijk liggen er nog veel opgaven om ons voor te bereiden op de toekomst. Ook is het nodig met nog veel meer mensen uit onze regio het gesprek aan te gaan over de urgentie van de opgaven, mogelijke keuzes voor nu en de toekomst en de dilemma’s hierin. Tijdens deze werkconferentie zetten we de volgende stap!

Verbinden van de vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen

Op 30 juni verbinden we de vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen. Wat kunnen we nu doen om straks voorbereid te zijn op de toekomst? Hoe zien we niet alleen kansen, maar verzilveren we ze ook? Hoe werken we hierin slim en effectief samen en wat is daarvoor nodig? Deze onderwerpen pakken we bij de kop, onder meer via een paneldiscussie in de ochtend. In de middag gaan we aan de slag in workshops, met de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 als inspiratie.

Op 30 juni bouwen we verder aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta!  We kijken uit naar je komst!

Platformbijeenkomsten

De werkconferentie is de tweede bijeenkomst in de serie platformbijeenkomsten die we dit jaar organiseren. Hiervoor nodigen we graag iedereen uit die mee wil denken over de Zuidwestelijke Delta als klimaatbestendige regio.

Programma

10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Plenaire programma: start door Hagar Roijackers, elevator pitches en paneldiscussie “Wat is nodig voor de volgende stap?”
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Workshops, vanuit de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
15.30 uur: Keynote over Living Lab Schouwen-Duiveland, afsluiting en netwerken

Paneldiscussie “Wat is nodig voor de volgende stap?”

Onder leiding van dagvoorzitter Jan-Jaap In der Maur gaat het panel en de zaal in gesprek over de Zuidwestelijke Delta van de toekomst, wat we nu ervaren in onze regio en samen kunnen doen, de rol van kennis en de kracht van gebiedsgericht werken. Elk panellid introduceert een relevant thema via een elevator pitch. Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta, is side-kick.

Het panel bestaat uit:

 • Lilian van den Aarsen, directeur Staf Deltacommissaris
 • Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences
 • Loes Meeuwisse, burgemeester gemeente Noord-Beveland
 • Thomas Zwiers, voorzitter van de Initiatiefgroep Waterpoort
 • Hans Peter Verroen, wethouder gemeente Bergen op Zoom

Workshops

’s Middags gaan we in workshops concreet aan de slag! De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda en daarmee de thema’s voor de workshops zijn:

 • Sterke en aantrekkelijke kust
 • Dynamische dijkzones
 • Vitaal polder- en krekenlandschap
 • Rijke platen, slikken en schorren
 • Gezonde en verbonden zeearmen

Lees op zwdelta.nl/workshops meer over de invulling van de workshops: welke vragen bij de kop worden gepakt, welke projecten, programma’s of onderzoeken aan de orde komen en welke sprekers je kan verwachten.

Afsluitende keynote Living Lab Schouwen-Duiveland

Paula Schot, wethouder van gemeente Schouwen-Duiveland en Jouke Heringa, senior onderzoeker bij HZ University of Applied Sciences verzorgen een afsluitende keynote over het Living Lab Schouwen-Duiveland. In dit Living Lab werken partners sinds 2018 aan innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen op het gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Wat zijn de belangrijkste resultaten en inzichten tot nog toe en wat zijn de grootste succesfacturen? Wat vormen de grootste uitdagingen? Waar richt het Living Lab zich de komende tijd op en wat is daarbij van belang? Deze keynote geeft volop tips voor Living Labs!

Op de werkconferentie gaan we in de workshops concreet aan de slag met de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Zij vormen de thema’s voor de workshops. Lees hieronder de toelichting per workshop.

 • Workshop 1: Sterke en aantrekkelijke kust
 • Workshop 2: Dynamische dijkzones
 • Workshop 3: Vitaal polder- en krekenlandschap
 • Workshop 4: Rijke platen, slikken en schorren
 • Workshop 5: Gezonde en verbonden zeearmen

Workshop 1: Sterke en aantrekkelijke kust

Vlissingen, veilige stad aan de Schelde, hoe doen we dat?

Gemeente Vlissingen werkt aan verschillende stedelijke ontwikkelingen in de monding van de Westerschelde, zoals de Spuikom en het Eiland. Aangezien deze ontwikkelingen aan of in de dijkzones plaatsvinden is er geen twijfel mogelijk dat ze “2100-proof” moeten worden. Er liggen eisen voor veiligheid en kansen voor bijvoorbeeld natuur en recreatie. De uitgangspunten in het zogenaamde Vlissings model onderstrepen die toekomstbestendige voornemens ook.

In de praktijk blijkt het uitdagend om de stedelijke ontwikkelingsprojecten ook daadwerkelijk “2100-proof” uit te voeren. Vlissingen wil die slag graag maken maar kan dat niet alleen. Hoe kun je samen met partners tot integrale programma’s en projecten komen? Wat is daarvoor nodig van de verschillende partijen? Hoe gaan we die benodigde en gewenste samenwerking in de praktijk vormgeven? En hoe financieren we zo’n gebiedsproces?

Els Jasperse, projectleider Omgevingsvisie en senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Jeffrey Beenhouwer, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling Spuikom en het Eiland van de gemeente Vlissingen verzorgen de introductie over de opgaven in Vlissingen. Verschillende partijen wordt gevraagd om uitdagingen en kansen te benoemen. Vervolgens gaan we onder leiding van Jeroen van Herk in gesprek over “Wat is er nodig om in stedelijke transities de gewenste samenwerking vorm te geven?” De inzet is om samen een concrete volgende stap in het proces te definiëren.

Deze workshop combineert het handelingsperspectief uit de Gebiedsagenda Sterke en aantrekkelijke kust met Dynamische dijkzones. Deze komen in de Westerschelde bij Vlissingen bij elkaar.

Workshop 2: Dynamische dijkzones

De kans is groot dat binnen nu en 2100 alle dijkzones in de Zuidwestelijke Delta vanuit veiligheid aangepakt moeten worden. De druk op die dijkzones is echter groot. Er spelen niet alleen belangen voor veiligheid, maar ook voor natuur, recreatie en stedelijke ontwikkeling. Iedereen wil graag aan het water verblijven, werken of wonen.

Als we aan de slag gaan met een dijkzone en hierbij kijken naar meekoppelkansen, moeten we goed weten wat we willen. Op basis van dat totaalplaatje kunnen bestuurlijke afwegingen gemaakt worden, waarbij we soms meekoppelkansen kunnen verzilveren en het soms ook nodig is om alleen voor veiligheid te kiezen.

Om niet alleen kansen te zien maar ze ook te verzilveren, hebben we huiswerk te doen. We willen graag werken aan een overzicht van knelpunten en meekoppelkansen voor alle dijkzones in de Zuidwestelijke Delta. Zo kunnen we op termijn beter en tijdig de samenwerking organiseren. Maak jij met ons de eerste stap?

Workshop 3: Vitaal polder- en krekenlandschap

Zeespiegelstijging en droogte hebben een grote impact op het polder- en krekenlandschap in de Zuidwestelijke Delta. Niet alleen voor de productiviteit voor de landbouw, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het landschap en de diversiteit van planten en dieren.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IPB-VP) Zuidwestelijke Delta werkt aan antwoorden op deze en andere vragen. In drie broedplaatsen stimuleren zij overheden om samen te werken met andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en Beleven in de Delta. Deze broedplaatsen werken op regionaal niveau samen met de lokale netwerken om de initiatieven en projecten in het gebied te realiseren. Opgaven worden hierin gebundeld. Het plan is dat deze broedplaatsen via pilots ideeën en oplossingen uitproberen en onderzoeken.

Het werken aan een vitaal polder- en krekenlandschap is een complexe uitdaging met vele verschillende belangen. Om stappen te zetten moeten kennisvragen opgelost worden, zijn nieuwe samenwerkingen nodig en moeten er beleidskeuzes gemaakt worden.

Na een introductie van Olaf Griffioen van gemeente Schouwen-Duiveland en een panelgesprek met onder andere Casper Lambregts van waterschap Brabantse Delta en twee agrarische ondernemers, gaan we in deze workshop onder leiding van Suzan Klein Gebbink, Marnix van Driel van provincie Zeeland en Feiko van Dok van provincie Zuid-Holland in gesprek over de volgende vragen:

 1. Wat zijn de belangrijkste elementen om het streefbeeld in 2100 te bereiken?
 2. Wat zijn de belangrijkste stappen die nodig zijn om dat te bereiken?
 3. Wat gaan we morgen doen, op het gebied van kennis, organisatie en beleid?

Workshop 4: Rijke platen, slikken en schorren

Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de gebruiksfuncties en de natuur van de Oosterschelde?

De klimaatverandering heeft gevolgen voor mens, natuur en milieu. Een van de klimaateffecten is dat door zeespiegelstijging zandplaten versneld verdwijnen, zoals in de Oosterschelde, wat weer effect heeft op de waterveiligheid. Ook extreme temperatuurstijgingen hebben gevolgen voor de Oosterschelde. Zo kregen we in 2018 en 2019 te maken met een grootschalige kokkelsterfte. Hiernaast heeft de temperatuurstijging effect op de leefgebieden van dieren en planten.

De Oosterschelde is een belangrijk gebied voor recreatie en natuurbeleving. Die vraag neemt alleen maar toe, zowel vanuit de lokale bevolking als toeristen. Ook fungeert de Oosterschelde als leef- en voedselgebied voor vogels, schelpdieren, zeehonden en als kraamkamer voor vis. En hebben de voorlanden van de dijken een belangrijke rol in de bescherming van die dijk. Het project zandsuppletie Roggenplaat uit 2019 combineerde al die doelen.

De kernvragen van deze workshop zijn: “Hoe vinden we de balans tussen alle gebruiksfuncties in de Oosterschelde? Houden de toenemende recreatie en de ontwikkeling van de natuur hierbij elkaar in evenwicht of versterken ze elkaar juist? Hoe kunnen we als partijen hierin samenwerken in programma’s en projecten, en hoe blijven we de verschillende belangen goed afwegen?” Met als subvraag: “Wat kunnen we leren van de zandsuppletie Roggenplaat voor eventuele nieuwe projecten zoals de zandsuppletie Galgeplaat?

Onder leiding van Cor Schipper van Rijkswaterstaat gaan we hierover in gesprek. De workshop start met een inleiding van Cor over klimaatverandering en de effecten hiervan op de Oosterschelde. Michael de Bruijn van Rijkswaterstaat verzorgt een introductie over de zandsuppletie Roggenplaat en deelt de resultaten tot nog toe van de monitoring. Martijn Westdorp van gemeente Tholen vertelt over het belang van de Oosterschelde voor recreatie en natuurbeleving en welke wensen en afwegingen spelen bij het vinden van een goede balans in de verschillende gebruiksfuncties van de Oosterschelde.

Workshop 5: Gezonde en verbonden zeearmen

Een deltagebied als de Zuidwestelijke Delta kent een eigen ontstaansgeschiedenis en is van oudsher belangrijk voor handel en scheepvaart. De dynamiek van onze regio kenmerkt zich door continue verandering. Juist het begrijpen van de historische ontwikkeling helpt om na te denken over hoe we toekomstige ontwikkelingen vorm moeten geven.

Hierbij is de vraag wat we precies verstaan onder Gezonde en verbonden Zeearmen zeer relevant en actueel. In eerste instantie denken we vaak aan de ecologie, maar wat betekent de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta voor de scheepvaart en handel? En hoe verhoudt deze zich tot andere waarden en activiteiten? Zijn die verenigbaar?

De workshop start met korte presentaties. Gerard Westerweel van de Zeeuwse Milieufederatie vertelt meer over vismigratiemogelijkheden bij Rammegors, Wouter Quist van Rijkswaterstaat over de pre-verkenning leefgebieden vis en Anne Zuidhof van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de Natuurverkenning Rijn-Maasmonding.

Hierbij is, onder leiding van Erik Jan der Meer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, steeds ruimte voor het gesprek over de vragen: wat zijn gezonde en verbonden zeearmen? Hoe verhoudt dit streefbeeld zich op korte, middellange en lange termijn tot veiligheid, handel en zeevaart? Hoe kunnen we het samenspel tussen veiligheid, economie en ecologie vorm geven? Daarbij is de hele Zuidwestelijke Delta onderwerp van gesprek; van de Nieuwe Waterweg tot en met de Westerschelde.

We sluiten de workshop af met de vraag: Hoe kunnen we elkaar hierin beter en makkelijker vinden? We bespreken welke stappen we morgen gaan nemen, passend in een blijvend veranderende omgeving.

Gebouw-T

Locatie

Poppodium Gebouw-T
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom

Route en parkeren

Met de auto
Let op: de meeste navigatiesystemen komen uit aan de achterkant van Gebouw-T. De ingang van Gebouw-T is echter aan de kant van het Wilhelminaveld / Westersingel. De entree naar Gebouw-T (Wilhelminaveld) is alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk. Parkeer je auto op de aangegeven parkeerplaatsen.

De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn Mineurplein, Geertruidaplein en Noordzijde Haven.

Met het openbaar vervoer
Loop vanaf NS station Bergen op Zoom rechtdoor de Stationsstraat in. Vervolg de weg en loop de winkelstraat in tot aan de Grote Markt. Ga aan het einde van de Grote Markt rechts de Fortuinstraat in. Ga vervolgens rechtdoor de Steenbergsestraat in en aan het einde links de Westersingel op. Gebouw-T bevindt zich dan aan de rechterkant.

Waar vinden de workshops plaats?

We hebben vijf workshopruimtes, deels in Gebouw-T en deels in De Maagd (Grote Markt 32, 4611 NT Bergen op Zoom). Deelnemers die een workshop volgen in De Maagd moeten rekening houden met extra reistijd heen en weer (ca. 15 minuten lopen). Er zijn ook steps beschikbaar.

 

Heb je vragen of opmerkingen over de werkconferentie? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement