Workshops

Workshops werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2019

Workshop Circulaire economie: bouwen aan een circulaire delta

In met name de bouw en de industrie zien we in de Zuidwestelijke Delta al allerlei aansprekende en succesvolle voorbeelden van circulaire projecten. Ook richten steeds meer organisaties hun bedrijfsvoering circulair in. De volgende stap is om toe te werken naar een integrale uitvoering van circulaire economie, gedacht vanuit de hele keten.

 

Binnen de Zuidwestelijke Delta is een aanpak ontwikkeld voor het koppelen van circulaire economie met de gebiedsopgave voor de deltawateren. De workshop start met een korte presentatie van deze aanpak. In de vorm van een Innovatiehub brainstormen de deelnemers vervolgens met elkaar om twee concrete projecten op het gebied van circulaire economie een stap verder te brengen. De workshop is een testcase voor de Innovatiehub: het doel is om geregeld ideeën en concepten uit te wisselen over circulaire kansen om deze verder te brengen tot projecten en programma’s in de Zuidwestelijke Delta.

 

Facilitator: Mascha Dedert (ZMf)

Workshop Energietransitie: kansen voor energie uit water

Klimaatverandering en de noodzaak van een transitie naar gebruik van duurzame energie zijn dagelijks in het nieuws. De resultaten uit de landelijke klimaattafels zijn onderwerp van een politiek debat in Den Haag. Ondertussen werken de regio’s aan Regionale Energiestrategieën.

Vanwege de potentie van energie uit water heeft Zeeland in haar Regionale Energiestrategie (RES) een subtafel Energie uit water gevormd. Op de werkconferentie is er vanuit de Zeeuwse RES een kansenkaart voor energie uit water beschikbaar, die is aangevuld met kansen uit de rest van de Zuidwestelijke Delta. Het doel van de workshop is de kaart verder aan te vullen, aan te scherpen en prioriteiten aan te brengen. Hiernaast willen we acties formuleren die nodig zijn voor het stimuleren van innovatiekansen op het gebied van energie uit water, ook in samenhang met de wateropgaven binnen de Zuidwestelijke Delta.

 

Facilitator: Piet Ackermans (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water (EWA))

Workshop Ruimtelijke Adaptatie: werken aan een vitale infrastructuur

Onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is de vraag hoe we vitale infrastructuur veilig kunnen maken bij overstromingen. In tijden van klimaatverandering en energietransitie is het belangrijk om deze opgaven in samenhang te bekijken. Het project Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta heeft onderzocht in welke mate vitale netwerken zoals elektriciteit, telecom en wegen kwetsbaar zijn voor overstromingen. Tijdens de workshop denken we op basis van de opgedane kennis na over de vraag welke stappen nodig zijn om bestaande en nieuwe infrastructuur toekomstbestendig in te richten. Via een concrete case werken we dit vraagstuk uit met hulp van een applicatie die in het project is ontwikkeld. De resultaten van de workshop worden gebruikt in de aanpak van de risicodialoog die in 2019 wordt opgestart.

 

Facilitator: Teun Terpstra (HZ University of Applied Sciences)

Workshop Kennisontwikkeling: nodig voor een toekomstbestendige Oosterschelde

Welke kennis hebben we nodig als we in de toekomst de Oosterschelde open willen houden? Met de zeespiegelstijging is het nodig om nu al te denken over het toekomstig beheer van de Oosterschelde. Een open Oosterschelde is immers niet langer vanzelfsprekend. Het is belangrijk om na te denken over de vraag hoe we de functies en de waarden van Oosterschelde kunnen behouden. Om die vraag te beantwoorden is kennis nodig. Maar welke kennis? Tijdens het Kenniscongres Oosterschelde op 29 oktober 2018 maakte de Kenniscommunity Oosterschelde hier al een start mee. In de workshop nemen de deelnemers de volgende stap. In een actieve werkvorm rond een kaart van de Oosterschelde buigen ze zich over de vraag welke kennis nodig is om tot weloverwogen keuzes te komen.

 

De Kenniscommunity Oosterschelde is onderdeel van de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta. Doel is dat alle betrokken partijen hun kennis delen en samen op zoek gaan naar effectieve kennisontwikkeling voor het beheer van de grote wateren.

 

Facilitator: Louise van der Heijden (Delta Platform)

Workshop Werken aan klimaatrobuuste watersystemen: toekomstig beheer Grevelingen

Met de klimaatverandering en een stijgende zeespiegel is het nodig na te denken over het toekomstige beheer van de afgesloten deltawateren. Hoe kun je die watersystemen zo beheren, dat ze hun functies kunnen blijven behouden? Via een zogenaamde knikpuntenanalyse wordt in beeld gebracht voor welke functies van de grote wateren het veranderende klimaat een probleem kan vormen en aan welke oplossingen je kan werken. Het toekomstig beheer van de Grevelingen en de functies van het meer op het gebied van natuur staan centraal in deze workshop. De resultaten van de workshop vormen input voor het project Getij Grevelingen.

 

Facilitator: René Boeters (Rijkswaterstaat Zee & Delta)