Waterberging Volkerak-Zoommeer

Volkerak-Zoommeer

Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee.

Grootste waterberging van Nederland

Bij de uitzonderlijke combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater van de Rijn en Maas dat uitstroomt naar onder andere het Haringvliet en Hollands Diep geen kant op. Hele gebieden dreigen dan onder te lopen. Om dit te voorkomen, wordt het rivierwater nu omgeleid naar het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer is nu ingericht als grootste waterberging van Nederland. Dit gebeurde in het kader van het project “Ruimte voor de Rivier”. In dit programma werkten regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Uitzonderlijke combinatie

De kans dat deze uitzonderlijke combinatie voorkomt, is volgens Rijkswaterstaat eens in de 1430 jaar. Bij dreigende stormvloed sluiten de Maeslantkering en de Hartelkering. In die omstandigheid zijn ook de Haringvlietsluizen gesloten. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollands Diep en Haringvliet tot een gevaarlijk niveau stijgen. Het Volkerak-Zoommeer wordt alleen ingezet als waterberging wanneer een waterstand aan de noordkant van de Volkeraksluizen van NAP + 2,60 meter wordt verwacht. Daarnaast is het een voorwaarde dat de Maeslantkering gesloten is. Door het rivierwater dan tijdelijk te bergen in het Volkerak-Zoommeer, daalt het waterpeil in het Hollands Diep en Haringvliet met circa een halve meter.

Onveilige situaties voorkomen

Om onveilige situaties en wateroverlast in de regio te voorkomen in het geval dat de waterberging daadwerkelijk wordt ingezet, zijn er uitgebreide maatregelen genomen. Dijken, kades en sluizen in de wijde omgeving zijn geschikt gemaakt voor het tegenhouden en vasthouden van extra rivierwater. In de haven van Tholen is een keermiddel geplaatst om de bewoners rond de haven te beschermen tegen het water, mocht de waterberging ingezet worden. Op 28 januari 2016 stelde de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen de waterberging Volkerak-Zoommeer in gebruik.