• Volkerakinlaatsluizen

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer

 

Het Volkerak-Zoommeer is geschikt gemaakt als tijdelijke opslag van rivierwater. Na de realisatie is dit de grootste waterberging van Nederland. Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee. De Waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. 

  • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Waterveiligheid
  • Fase: Monitoring en evaluatie
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig

Opgave

Het Volkerak-Zoommeer geschikt maken als tijdelijk bergingsgebied van rivierwater, zodat bij extreme weersomstandigheden overtollig rivierwater hier tijdelijk kan worden opgeslagen.

Context

Rijkswaterstaat wil in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivier' een bergingsgebied voor rivierwater. Bij de uitzonderlijke combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater van de Rijn en de Maas dat uitstroomt naar onder andere het Haringvliet en Hollands Diep geen kant op en dreigen hele gebieden onder te lopen. Dat moet voorkomen worden door het rivierwater om te leiden naar het Volkerak-Zoommeer dat dan als tijdelijk bergingsgebied wordt ingezet. De kans dat dit gebeurt is volgens Rijkswaterstaat eens in de 1400 jaar. Bij dreigende stormvloed sluiten de Maeslantkering en de Hartelkering. In die omstandigheid zijn ook de Haringvlietsluizen gesloten. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollands Diep en Haringvliet tot een gevaarlijk niveau stijgen, omdat het rivierwater niet meer kan wegstromen. Door het rivierwater tijdelijk te bergen in het Volkerak-Zoommeer, wordt de waterstand op het Haringvliet met circa 0,1 meter verlaagd. Als de keringen weer opengaan, kan het rivierwater via het Haringvliet weer de zee instromen.

Maatregel

Er is een uitgebreid pakket maatregelen nodig om onveilige situaties en wateroverlast in de regio te voorkomen in het geval dat de waterberging daadwerkelijk wordt ingezet. Dijken, kades en sluizen in de wijde omgeving zullen geschikt worden gemaakt voor het tegenhouden van extra rivierwater. Ook worden maatregelen getroffen om het water van gestremde gemalen, watergangen en rioleringen af te voeren, bijvoorbeeld door gebruik van extra mobiele pompen en mobiele keringen.

Planning

  • 2007 Planuitwerking
  • 2013-2019 Uitvoering