• Volkerak-Zoommeer Krammerse slikken

Programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer

 

Het programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer is er om een aantal knellende praktische problemen in de bekkens op te lossen: zuurstofloze waterlagen in de Grevelingen en overlast van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer. Door gecontroleerde getijdewerking, zout water in de meren, zoet water op het land, benutting van vernieuwende kennis en kunde, en gebiedsontwikkeling op en om het water, wordt het weer een gezond en bloeiend deel van de Nederlandse Delta.

 

Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Het Programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer is voortgekomen uit de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. De route naar realisatie is vastgelegd in de bestuursovereenkomst en ondertekend door het Rijk, de drie provincies en waterschappen. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) werd de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer in combinatie beschouwd. In 2018 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Vanaf dat moment zijn de processen voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer losgekoppeld. Alle relevante documenten over de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer vindt u op de pagina Publicaties Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.

  • Deltawater: Grevelingen, Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Innovatie en duurzaamheid, Natuur, Waterkwaliteit, Zoet water
  • Fase: Planontwikkeling
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

De opgave is om concrete afspraken te maken over financiering en realisatie. Daartoe moeten partijen in ideeën en belangen verbonden worden.

Context

De nijpende situatie in de Grevelingen is letterlijk alleen onder water zichtbaar. Daardoor dringt de urgentie van het ecologische probleem vaak niet goed door. Het opvullen van het gat in de Brouwersdam met een getijdencentrale is een reële optie.

 

Het draagvlak voor getijde in het Volkerak-Zoommeer is gering. De overlast door blauwalg leek verminderd door de komst van de quaggamossel, maar komt de laatste jaren weer terug. Monitoring over langere termijn moet verhelderen hoe duurzaam de situatie is.

De verstrengeling van water met allerlei functies in de regio maakt waterkwaliteit tot onlosmakelijke deel van de bestaansketen: van recreatie en toerisme tot economie en energie, tot natuur. De aanpak van de problemen in de bekkens is daarmee tegelijk gebiedsontwikkeling.

Maatregel

De vooralsnog voorziene maatregelen zijn het terugbrengen van een beperkt getij op de Grevelingen, via een gat in de Brouwersdam, en op het Volkerak-Zoommeer, via een gat in de Philipsdam. Voorwaarde voor de laatste ingreep is dat eerst een duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd wordt voor het achterland.

Planning

  • 2019-2020 voorbereidingsfase
  • 2020-2023 Planuitwerkingsfase
  • 2023-2026 Realisatiefase