Nationale omgevingsvisie en Omgevingsagenda Zuidwest

Nationale omgevingsvisie/ agenda Duingebied Kop van Schouwen

In de Nationale Omgevingsagenda staan concrete afspraken over samenwerken aan gebiedsopgaven op land en in samenhang met de Grote Wateren.

Gebiedsgericht samenwerken

Overheden hebben afgesproken om nog meer als één overheid samen te werken aan de grote opgaven van de toekomst. Het Rijk en de regio versterken hiervoor de gebiedsgerichte samenwerking op land en in de grote wateren. Met de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 schetsen zij perspectieven voor de toekomst van deze regio. Voor de Omgevingsagenda Zuidwest Nederland zijn samenhangende opgaven benoemd die de overheden de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Stappen vooruit

Via verschillende sporen pakken Rijk en regio de opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta aan. In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 zijn voor de Grote Wateren heldere perspectieven geschetst als inspiratie voor de toekomst. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt hoe we kunnen anticiperen op een veranderend klimaat. En via de Omgevingsagenda maken we concrete afspraken over hoe we samenwerken aan gebiedsopgaven op land en in samenhang met de Grote Wateren. Opgaven waar Rijk en regio elkaar echt nodig hebben om stappen vooruit te kunnen zetten.

Vier opgaven

De opgaven zijn zo groot en complex en hangen zo veel met elkaar samen, dat oplossingen het beste gebiedsgericht en als overheden samen en met de partners uit de streek bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Voor de Omgevingsagenda Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland) zijn vier opgaven vastgesteld die relevant zijn voor de Zuidwestelijke Delta: North Sea Port District, Kust en Voordelta, Transitie Landelijk Gebied en Noordrand van de Delta.