Zoetwaterprogramma Zuidwestelijke Delta

Voorkeursstrategie zoetwater

 Als het klimaat verandert, zijn maatregelen nodig in het hoofdwatersysteem, de regionale watersystemen en bij de zoetwatergebruikers (zoals landbouw, industrie en drinkwatervoorziening). Belangrijk onderdeel van de voorkeursstrategie zoetwater is het gezamenlijk met gebruikers afspraken maken over de waterbeschikbaarheid in een gebied en wie welke rol heeft. Dit moet gebruikers van zoet water en waterbeheerders een beter handelingsperspectief geven en hen helpen bij de dagelijkse en meerjarige besluiten binnen hun bedrijfsvoering.

Duurzame zoetwatervoorziening

De Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Tholen, Sint Philipsland en de Reigersbergsepolder ontvangen zoetwater via de grote zoete wateren, zoals Biesbosch, Hollandsch Diep, Haringvliet en Volkerak-Zoommeer. Voor deze gebieden is het van belang de aanvoer en watervoorraad in stand te houden en verzilting te bestrijden met bijvoorbeeld innovatieve zoet-zoutscheidingen bij sluizen. Op basis van een afgeronde pilot in de jachtensluis van de Krammersluizen is geconcludeerd dat deze kan worden opgeschaald naar alle sluiskolken van de Krammersluizen. Het project Roode Vaart combineert een duurzame zoetwatervoorziening met een kwaliteitsimpuls in het centrum van Zevenbergen. Als besloten wordt het Volkerak-Zoommeer zout te maken, zijn aanvullende maatregelen voor de zoetwatervoorziening nodig. Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland ontvangen geen zoetwater uit het hoofdwatersysteem. Om zuiniger om te gaan met zoetwater zijn hier innovaties nodig, zoals waterconservering in de bodem, efficiënter gebruik van neerslag en zoetwaterlenzen en hergebruik van zoetwater. In Zeeland loopt de Proeftuin Zoetwater met als doel om de zelfvoorzienendheid van zoetwater te vergroten.

Maatregelen

De maatregelen voor de zoetwatervoorziening staan in het Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, dat in 2014 is vastgesteld. Onlangs is besloten het pakket maatregelen tot 2021 aan te passen. Alle partijen (Rijk, provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta) tekenden in 2015 de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta en de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen voor het programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer. 

 

Bekijk op de maatregelenkaart van de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta ook de zoetwatermaatregelen. 

 

Lees hier meer over de zoetwateraanpak in de Zuidwestelijke Delta.