Voortgang programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak Zoommeer

Volkerak-Zoommeer Krammerse slikken

 

In het Algemeen Overleg (AO) Water van de Tweede Kamer van 16 juni 2016 is de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (GVZ) besproken. In oktober 2014 heeft het ministerie van IenM deze ontwerp-Rijksstructuurvisie GVZ vastgesteld met een ontwikkelperspectief voor de toekomst van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Het programma heeft als doel: een gezonde waterkwaliteit in de bekkens. Op dit moment is de begroting voor het totale ontwikkelperspectief nog niet rond. De minister beschikt niet over voldoende reguliere middelen.

 

Motie
Partijen hebben in het AO-Water gevraagd om een Verslag van een Algemeen Overleg (VAO), het zogenaamde vervolgoverleg. Dat vond op 7 juli plaats. PvdA, CDA, VVD en SP hebben een motie ingediend, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Via de motie is aan de minister verzocht om in overleg met de regio bij het vaststellen van de Rijksstructuurvisie een gefaseerde aanpak en mogelijke financieringsconstructies uit te werken en samen met de andere betrokken overheden hierover te rapporteren aan de Kamer. Ook is gevraagd om voor het Volkerak-Zoommeer een ontwikkelperspectief tot 2028 aan de Kamer toe sturen en ook hier mogelijke financieringsconstructies in kaart te brengen. Voor zover nu bekend zal de minister medio november hierover met de Kamer overleggen in het Wetgevingsoverleg Water.